Skip to main content

எங்களுடன் தொடர்புகொள்க

தபால் முகவரி

தொழில்நுட்ப அமைச்சு
மட்டம் 11 அலகு இல : 1106 – 1108 வன் கோல்பேஸ் டவர்,

இல 1 அ, மத்திய வீதி, காலி முகத்திடல், கொழும்பு 02, இலங்கை.

மின் அஞ்சல

பொது: info@mot.gov.lk

தொலைபேசி

பொது அழைப்புகள்: +94 112 334691 , +94 112 334575

செயலாளரின் ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர்: +94 77 725 6920

தொலைநகல்

+94 112 334576